عکاسی تبلیغاتی

jad3

 

تبلیغات از طرق مختلفی انجام می شود.مانند فیلم، درج در روزنامه ها ،چاپ بروشور ،چاپ بنر و …

اما مهمترین عرصه و طریق در تبلیغات بدون شک عکاسی است که زمینه های مختلفی از آن سرچشمه می گیرد.به عنوان مثال بروشوری موثرتر است که در آن عکس های زیبا و بهتری وجود داشته باشد.

یک تبلیغ در روزنامه زمانی جذاب خواهد بود که عکس برازنده ای از محصول خاص چاپ شده باشد.

پس با این اوصاف عکاسی مهمترین طریق در تبلیغات است.

زمانی که ما فن و هنر عکاسی را با یکدیگر برای معرفی محصولی خاص که ویژه‌گی‌هایی را که بعدا گفته می شود دارا است به کار می بریم،به این زمینه عکاسی تبلیغاتی می گویند.

هدف نهایی در عکاسی تبلیغاتی ایجاد رغبت است.و صاحب عکس تبلیغاتی به دنبال تایید است.همان طور که در دیگر زمینه های تبلیغات نیز وضع به همین شکل است.

samand-800x440

عکاسی نیز خود زمینه های بسیار مختلفی دارد.مانند عکاسی خبری ،عکاسی هنری ،عکاسی پرتره ،عکاسی ورزشی ،عکاسی مستند ،عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی.

حال ما می خواهیم بدانیم که یک عکس تبلیغاتی می بایست چه ویژگی هایی داشته باشد تا از سایر زمینه های عکاسی قابل تمییز باشد.

اگر عکسی به معرفی یک محصول یا افراد بپردازد و به هدف همراهی مخاطب با خود باشد و متقاعد کردن مخاطب برای حمایت از موضوع عکس ،آن عکس؛عکسی تبلیغاتی است.

یک عکس حتما نباید فقط تبیلغاتی باشد.یعنی یک عکس ممکن است در چند زمینه قابل بررسی باشد.مثلا یک عکس ممکن است هم خبری باشد و هم هنری.یا یک عکس هم پرتره باشد و هم خبری.و با توجه به این قضیه و ویژگی عکس های تبلیغاتی چون هر عکاسی برای همراهی مخاطب خود با عکس و راضی کردن وی به ذهنیت عکاس،عکاسی می کند ؛تمامی زمینه های عکاسی  با عکاسی تبلیغاتی در تعامل است.

مانند وقتی که یک کودک افریقایی که بسیار ضعیف و گرسنه به نظر می رسد ،نوشابه ای از شرکت خاصی را بدست گرفته و لبخندی بر لب دارد.

این عکس ،هم عکسی مستند و اجتماعی و هم به نوعی عکسی تبلیغی است.حتی اگر عکاس هنگام عکاسی هیچ توجهی به آرم نوشابه نکرده باشد.

studio_6